Sametinget invigdes 1993.
Sametinget har sitt huvudkansli i Kiruna, medan de återkommande plenummötena hålls runt om i Sápmi. Foto: Nils-Gustav Labba.
Lättläst version av sidan

Sametinget i Sverige

Sametinget i Sverige inrättades 1993, efter 20 års statligt utredande. Av riksdagsbeslutet framgår det att Sametinget inte är ett organ för samisk självstyre utan mera ska likna en statlig myndighet med en folkvald ledning. Sametinget i Sverige är således både ett folkvalt organ och statlig myndighet.

Sametingets inrättande innebär ett slags erkännande av samerna som ett eget folk. Först 2011 omnämns samerna som ett folk i Sveriges grundlag. Enligt sametingslagen är Sametingets främsta uppgift "att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige". De politiska företrädarna väljs av röstberättigade samer i sametingsval vart fjärde år. Ledamöterna är 31 till antalet och de sammanträder tre gånger per år i plenum. Mellan plenum är det styrelsen som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, bereder ärenden och verkställer plenums beslut. Sametinget har numera även nämnder som arbetar med sakfrågorna.

Sametingets verksamhet styrs av riksdag och regering genom lagar, förordningar och anslagsbeslut. Som statlig myndighet måste Sametinget följa riktlinjerna i det regleringsbrev som regeringen beslutar om varje år. I regleringsbrevet beskrivs mål för olika verksamhetsgrenar, och vad Sametinget måste återrapportera efter årets slut. Rennäringsfrågorna och andra samiska näringsfrågor behandlas på näringsdepartementet medan övriga samiska frågor finns på kulturdepartementet.

Arbetsuppgifterna spänner över vitt skilda områden som samiskt näringsliv, rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning och forskning, främjande av samiska kulturyttringar och traditionell kunskap, kulturarvsfrågor, samiskt bibliotek, information om samer, samiskt språkarbete, gränslöst samiskt samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och internationella urfolksfrågor. 2007 blev Sametinget central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Sametinget övertog då arbetsuppgifter från Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Sametingets kansli finns på fyra orter. Huvudkansliet ligger i Kiruna, men det finns även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. På kansliet arbetar ett femtiotal statsanställda tjänstemän. Den högsta tjänstemannen är kanslichefen som anställs av Sametingets styrelse.

Relaterat

Intressant

Myndigheten
Sametinget är en myndighet under Sveriges regering.

Röstlängd
Alla som vill rösta i valet till Sametinget måste finnas med i röstlängden. I Sametingslagen står vilka kriterier en person måste uppfylla för att kunna få rösträtt.

Val
vart 4:e år
Sametingets politiker, väljs för en mandatperiod på fyra år. De samlas tre gånger per år till plenum (stort möte).

Folkvald                   ledning
Sametingets politiska arbete leds av styrelsen och en heltidsanställd styrelseordförande.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?