Sol-Britt Huuva och Nils-Anders Blindh
Sol-Britt Huuva och Nils-Anders Blindh håller ställningarna på kansliet i Kiruna. Foto: Samiskt Informationscentrum.
2004-10-07

Arbetsuppgifter

Sametingslagen säger att Sametingets främsta uppgift är "att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige". I andra kapitlet i Sametingslagen står det: "Sametinget skall verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur."
Till Sametingets uppgifter hör: besluta om fördelningen av statens bidrag och medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer, besluta om fördelningen av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande, utse styrelse för sameskolan, leda det samiska språkarbetet, medverka i samhällsplaneringen och beakta samiska intressen (däribland rennäringens intressen när det gäller nyttjande av mark och vatten) samt  informera om samiska förhållanden.

Personalen på kansliet är statsanställda tjänstemän som arbetar med olika uppgifter. I kulturrådet, EU-beslutsgrupper och sameskolstyrelsen sitter folkvalda politiker. Politiker arbetar även i arbetsgrupper med specifika frågor för att ta fram handlingsprogram som underlag för beslut i plenum.

Näring och kultur
Näringshandläggarens ansvarsområden är näringar, miljö och samhällsplanering.  Näringshandläggaren skriver remissvar på utredningar som rör ansvarsområdet och arbetar med beslut och utbetalningar av rovdjursersättningar till samebyarna. Kulturhandläggaren handlägger ärenden för Sametingets kulturråd som är ett politiskt valt råd. Kulturrådet lägger fram förslag till kulturpolitisk handlingsplan och riktlinjer för bidragsgivning inför plenum som fattar beslut.

Språk, strukturfonder med mera
Språkavdelningen arbetar med att utveckla och stärka de samiska språken. EU-avdelningen handlägger ärenden som rör de samiska programmen inom EU:s strukturfonder. Till administrationen hör även arbetsuppgifter som översättning, protokollföring, diarieföring, reception, vaktmästeri, information och ekonomi.

 


Intressant

Sametinget är en statlig myndighet.

Sametinget måste följa ett stort antal lagar och förordningar.

Sametinget granskas löpande av riksrevisionen.

regeringen i regleringsbrevet årligen anger vilken verksamhet Sametinget ska bedriva.

alla Sametingets handlingar i princip är offentliga handlingar.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?