Samer möts fortfarande av diskriminering och kränkande omdömen.
Samer både som grupp och individer diskrimineras. Ofta handlar det om strukturell diskriminering där samer kategoriseras utifrån negativa föreställningar om samer som grupp. Foto: Nils Gustav Labba.
2008-07-06

Diskrimineras som grupp och individer

Samer möts fortfarande ofta av fördomar och diskriminering enligt en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Men få samer anmäler att de blivit diskriminerade eller mötts av nedvärderande åsikter. Toleransnivån mot kränkande omdömen och uppenbar diskriminering bland samer är hög.
DO har kartlagt hur samer bemöts i det svenska samhället, och koncentrerat sig på tre nordliga kommuner. I norr är de negativa attityderna till samer tydligast, där är konflikterna mellan samer och resten av samhället som störst. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna hoppas att fler samer ska anmäla diskriminering och uppmanar också regeringen att agera.

Av DO:s rapport framgår det att samer diskrimineras både som grupp och individer.
-Samer har erfarenheter av diskriminering inom alla samhällsområden. Stat, landsting och kommun, som har till uppgift att främja samers rättigheter, har ansvar för att motverka dessa föreställningar, framgår det av rapporten.

DO anser det viktigt att samers möjlighet till reell delaktighet och inflytande i samhället säkerställs. Myndigheter, särskilt stat och kommun, har en viktig roll och ett stort ansvar för att Sverige fullföljer sina åtaganden om mänskliga rättigheter. Kommuner och länsstyrelser svarar i dag för en stor del av de samhällsuppgifter som direkt berör de enskilda medborgarna, och en rad av dessa uppgifter har stor betydelse för förverkligandet av samers mänskliga rättigheter.

Sammantaget behövs både lång- och kortsiktiga åtgärder från regeringen, andra nyckelaktörer, myndigheter som Skolverket och Socialstyrelsen, men också från samerna själva.
- Det förutsätter lyhördhet och vilja av samhällsorgan, däribland DO, att även fortsättningsvis fördjupa samarbetet med samerna i dessa frågor. Kunskapen om samers livsvillkor måste fördjupas och synliggöras i samhället, samtidigt som den samiska gruppens kunskap om rättigheter och arbete mot diskriminering ökar, skriver DO.


Intressant

DO sedan hösten 2007 bedrivit ett särskilt arbeteför att synliggöra samers upplevelser av diskriminering.

DO anser att ett synliggörande av samers erfarenheter av diskriminering är ett viktigt första steg för att åstadkomma en förändring. Utan kunskap om samers situation går det inte att föreslå åtgärder som kan främja samers mänskliga rättigheter.

DO har tillsammans med en referensgrupp bestående av företrädare för samiska riksorganisationer, regionala organisationer och institutioner identifierat erfarenheter av diskriminering och det skydd som finns att tillgå.

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i möten och dialog med samer i tre kommuner: Jokkmokk, Arjeplog och Krokom.

I rapporten lämar DO ett 30-tal förslag till färändringar för att motverka både individuell och strukturell diskriminering.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?