Altartavlan i Kolåsens lappkapell.
Altartavlan i Kolåsens lappkapell Foto:Anna Skielta
2015-12-07

Kyrkans övergrepp mot samerna kartläggs

Efter att ha skjutit upp den planerade utgivningen några gånger kommer svenska kyrkans vitbok om samerna att ges ut våren 2016.
–Det är en historisk dokumentation om de historiska oförrätter svenska kyrkan har begått mot samerna, säger Daniel Lindmark professor vid Umeåuniversitetet och den som leder arbetet med vitboken.

Genom att övergreppen nu blir kartlagda kan de inte längre sopas under mattan. Vitboken kommer ut i två olika publikationer, dels en antologi med ett trettiotal vetenskapliga artiklar och dels en populärversion riktad mot en bredare läsekrets.
Det mesta är nyskrivet. Det är klart att många av artiklarna summerar känd kunskap, men i en del artiklar kommer det även fram ny kunskap, säger Lindmark.

De kränkningar som fortfarande är aktuella och lever i berättelser i olika familjer och släkter är det rasbiologiska mätandet, vägandet och fotograferandet som samiska barn och vuxna blev utsatta för, framför allt under de tre första decennierna på1900-talet.
– Flera artiklar belyser olika aspekter av det här, berättar han.

Maja Hagerman skriver till exempel om den svenska läkaren och rasbiologen Herman Lundborg och hans omfattande arbete i samiska områden. Lundborg blev sedermera chef över rasbiologiska institutet i Uppsala.
– Tanken har varit att visa hur det rasbiologiska arbetet tog stöd av det lokala prästerskapet, där flera präster var djupt engagerade, säger Lindmark.

En annan relaterad fråga rör de samiska mänskliga kvarlevor som i vetenskapens namn har grävts upp från gravplatser och förts till vetenskapliga institutioner i Uppsala och Stockholm. Om det finns också en text.
– Idag är ett stort problem repatrieringen av de samiska mänskliga kvarlevorna för återbegravning - ett oläkt sår i det samiska samhället, säger Lindmark.

Sylvia Sparrock från Samiska rådet i Svenska kyrkan säger så här om vitboksprojektet:
– Det är viktigt att komma ihåg att kyrkan och staten var i samklang med varandra när kristnandet av samerna skedde. På så vis har kyrkan faktiskt ett stort ansvar att verka för försoning och skapa förtroende hos samerna, liksom den har haft ett stort inflytande när det gäller kristnandet av samerna.

Hon menar också att kyrkan likaså har spelat en stor roll när det gäller kolonialiseringen av samisk mark och vatten. Ett ämne som även Lindmark kommenterar:
– Den stora frågan för samer är markfrågorna idag, något vi kanske inte har lyckats belysa särskilt mycket, särskilt inte in i nutid, säger han.

Det menar Lindmark dels handlar om de har haft svårt att rekrytera forskare som har haft möjlighet att ta på sig en sådan uppgift, och dels att de forskare som de har tillfrågat menar att det är svårt att hitta material som egentligen visar någonting om svenska kyrkans relation till de samiska markfrågorna.
– Men man kan naturligtvis säga att kyrkan inte har stått på samernas sida och inte försvarat deras intressen och rättigheter. I den mån kyrkan har varit markägare, vilket kyrkan var via sina präster som då förvaltade kyrkoherdeboställen som hade marker, stod de på de övriga markägarnas sida.

Vitbokens tillkomst menar Lindmark kan härledas till internationella impulser i början på 90-talet, vilka dels skyndade på Svenska kyrkans arbete med att uppmärksamma och erkänna samerna som ett ursprungsfolk och dels medförde att kyrkan visade öppenhet inför de övergrepp som begåtts.

Hösten 2011 under Ságastallamat, en hearing i Kiruna, framförde de samiska representanterna, partierna i Sametinget och de samiska arbetsgrupperna i Härnösands stift önskemål om följande:

”Den grundläggande förutsättningen för en fortsatt försoningsprocess mellan Svenska kyrkan och samerna är att de orättfärdigheter som förekommit från kyrkans sida erkänns av kyrkan. En förutsättning för detta är i sin tur att Svenska kyrkans agerande mot samerna historiskt blir klarlagt.”

– Det var framför allt två områden som ansågs viktiga att få belysta. Det ena rörde de religionsprocesser som utsatte samisk religion och kultur för särskilt hårt tryck under perioden 1680-1730 ungefär. Det andra området man pekade ut var decennierna kring sekelskiftet 1900 när samer fick ett eget skolsystem, de så kallade nomadskolorna som var en utbildning av sämre kvalitet, berättar Lindmark.

– För mig och samiska rådet känns det väldigt viktigt att frågan om övergrepp lyfts upp och att det blir ett erkännande och en bekräftelse på hur historien har sett ut. Men det är också viktigt hur frågan hanteras och åtgärdas, påpekar Sylvia Sparrock. Hon hoppas att ”artikelförfattarna är modiga nog att skriva som det är, sanningen, utan att låta några intressen stå i vägen”.

Både Lindmark och Sparrock ser en risk i att boken blir en skrivbordsprodukt. De ser vitboksprojektet som en förutsättning för det första steget; erkännandet i en försoningsprocess. Sen är det upp till de två parterna att hantera den fortsatta processen, menar de.
–Parterna måste sedan, var för sig och gemensamt komma fram till om, när och hur de vill gå vidare i en försoningsprocess. Vi kan inte tala om det, men vi kan peka på exempel och tankegångar som en slags inspirationskälla så att det finns något material att utgå ifrån för de som vill gå vidare i det här.

Sylvia Sparrock är inte alltför optimistisk, men hoppas att vitboken kan vara en del av en förändring till det bättre.
–För oss samer känns det viktigt att vi får se svart på vitt vad det är som har hänt, säger hon.

Nu hoppas Sparrock att kyrkan och staten tar ett ansvar för frågorna och ställer till rätta eller i alla fall inte motarbetar samisk självbestämmanderätt.

Christin Sandberg

 

FAKTA

VITBOKEN
"De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi", Artos förlag. Medverkar gör bland andra Maja Hagerman, redaktörer Daniel Lindmark och Olle Sundström.

Vitboksprojektet är uppdelat i en vetenskaplig antologi och en populärvetenskaplig sammanfattning och initierades genom ett beslut i Kyrkostyrelsen i maj 2012.

Samer.se

Samer.se är en webbplats för dig som vill veta mer om samerna och sápmi.

Om oss    |    Översikt    |    Kontakt    |    Lättläst

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

På www.samer.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?