Bildspel

Girjasmålet - rättsprocessen

Det tog sex år från det att ansökan var inlämnad till dess att huvudförhandlingarna till slut inleddes i Gällivare tingsrätt den 25 maj 2015. Först yrkade staten som svar på samebyns stämningsansökan att tingsrätten skulle avvisa samebyns talan.

Den första rättsprocessen i målet rörde frågan om det förelåg rättegångshinder eller ej. Staten hade flera invändningar av formell karaktär.

Staten ansåg dels att en sameby inte kunde före medlemmarnas talan i ett mål som rörde deras individuella rättigheter, dels att Girjas sameby inte var behörig att föra talan i ett mål som var grundat på hela samekollektivets renskötselrätt. Båda huvudinvändningarna från statens sida avvisades av tingsrätten. Tingsrätten konstaterade att samebyns rätt att företräda sina medlemmar är reglerad i lag (10 § rennäringslagen)och att statens uppfattning i frågan inte är förenlig med den aktuella lagstiftningen. Tingsrätten konstaterade även att samebyn är berättigad att anföra de grunder som man anser är nödvändiga till stöd för sin talan och att det inte kan utgöra ett rättegångshinder.

Övriga invändningar som staten hade framfört ogillades också. Tingsrätten påpekade dessutom att samebyn har rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i konventionen om mänskliga rättigheter. Därutöver konstaterade tingsrätten att det råder ovisshet om det rättsförhållande som målet rör och att det är till nackdel för samebyn. Staten överklagade tingsrättens beslut men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd i målet. Tingsrättens dom i frågan om rättegångshinder står därmed fast.

Samebyns yrkanden om ensamrätt till jakt och fiske grundas på urminnes hävd. Samebyn anser att ensamrätten dels följer direkt av rennäringslagen, dels följer av att samer som ursprungsfolk har nyttjat det aktuella området för renskötsel. Samebyn har dessutom åberopat den traditionella fastighetsrättsliga principen om att den som brukar ett visst område kan upparbeta rättigheter till de resurser som finns på det aktuella området. Den andra och tredje grunden visar tillbaka på samma bruk, men det rättsliga stödet är grundat på olika rättsprinciper. Samebyn anser att staten aldrig har utövat någon egen jakt- och fiskerätt på den aktuella marken.

I målet har samebyn bevisbördan för att det förhåller sig på så sätt som man påstår, medan staten har möjlighet att lägga fram bevis för det motsatta. Svaren på bevisfrågorna som domstolen ska ta ställning till, är grundade på vad parterna redovisar av historisk dokumentation i målet.

När huvudförhandlingen i Gällivare tingsrätt slutligen kom igång var det framför allt statens agerande i domstolen som tilldrog sig uppmärksamhet. Det är Justitiekanslern (JK) som representerar staten i mål som dessa, men i Girjasmålet för advokatbyrån Eversheds talan för JK:s räkning. Förutom att staten i sin sakframställning främst ägnade sig åt historiska förhållanden i Norrland rent allmänt, snarare än för det område som saken gäller, klargjorde staten att man betraktade Girjasmålet som en politisk process.

Med utgångspunkt i detta förklarade staten att man inte erkänner någon annan rätt för samerna än den som framgår av rennäringslagstiftningen och att samernas ställning som ursprungsfolk saknar betydelse i målet. Statens företrädarevalde dessutom genom hela huvudförhandlingen att använda termen ”lappar” för att benämna renskötande samer, vilket väckte stor uppmärksamhet och vållade både ilska och bedrövelse hos många åhörare.

Eivind Torp, Docent i juridik vid Mittuniversitetet

 

Reportage

Sápmi

Möt skoterfantaster i Skoter är livet!

2022-10-27
I SVT: s nya dokumentärserien Skoter är livet har premiär på söndag och i fyra avsnitt djupdyker programledarna Tanja Nord...
Samhälle

Sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och tystnadskultur

2022-10-10
Det tog Liselotte Wajstedt åtta år att göra den konstnärliga dokumentärfilmen ”Tystnaden i Sápmi”. Hon upplever att något ...
Sápmi

Både varm vardagssko och finsko

2022-02-10
Förr var de det självklara skovalet tillsammans med skohö. Idag har bällingskorna gått från att vara en varm vardagssko ti...
Samhälle

Sameföreningen i Göteborg satsar på att nå ut till områdets skolor

2022-02-03
Sameföreningen i Göteborg drar i gång ett projekt för att stärka undervisningen om samer, i Göteborgs stad.
Reportage

Ny universitetsutbildning i översättning

2022-01-25
I januari 2022 startar för första gången på svensk sida av Sápmi en universitetsutbildning i översättning mellan samiska o...
Sápmi

Mats Jonsson tecknande sin historia

2021-11-09
Mats Jonssons serieroman "När vi var samer" beskriver den utdragna och hjärtlösa tid när svenska staten försökte utplåna d...